Privacy Statement

Ons Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe Steun Oekraïne VZW informatie die u bij het gebruik van deze website (https://www.steun-oekrainevzw.be/) verstrekt aan Steun Oekraïne VZW, gebruikt en beveiligt, en wat uw keuzes zijn.

Steun Oekraïne VZW doet er alles aan om te garanderen dat uw privacy beschermd is. Als wij u bepaalde informatie zouden vragen aan de hand waarvan u tijdens het gebruik van deze website geïdentificeerd zou kunnen worden, dan kunt u er zeker van zijn dat die informatie alleen overeenkomstig deze privacyverklaring zal worden gebruikt.

Wanneer we het in dit statement over ’Steun Oekraïne’, ‘wij/we’, ‘onze’ of ‘ons’ hebben, bedoelen we hiermee Steun Oekraïne VZW, met maatschappelijke zetel te Zelzate en ondernemingsnummer 0783.738.521 verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens via deze website. De verwerking van persoonlijke gegevens door ons wordt geregeld door de Belgische wetten. Wij kunnen dit beleid op geregelde tijdstippen wijzigen door deze pagina bij te werken. Bekijk deze pagina geregeld opnieuw om zeker te zijn dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen.

Wij moedigen iedereen aan om hun gegevens bij ons op te vragen, na te kijken en te verbeteren indien nodig. Dit kan ten allen tijde door contact op te nemen met onze intern juridische adviseur via: laradm3@gmail.com.

In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Steun Oekraïne houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Wij trachten bovendien permanent te verbeteren en bij te sturen.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van noodzakelijke processen die we zelf niet kunnen uitvoeren;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

1. Waarom verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het vinden en aanbieden van noodopvang aan personen die vluchten uit Oekraïne;
 • Het identificeren van gastgezinnen die opvang kunnen bieden aan personen die vluchten uit Oekraïne; en
 • Ondersteuning en opvolging van personen die vluchten uit Oekraïne.

2. De persoonlijke gegevens, door ons verwerkt

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, verzamelen en/of verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail; en
 • Medische informatie indien dit een rechtstreekse impact heeft op de modaliteiten om u opvang aan te bieden.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen en bewaren ze niet langer dan nodig.

3. Doorgifte aan derden

Wij verstrekken in principe nooit gegevens aan derden, uitgezonderd met het oog op verwerking en opslag in onze opdracht. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting); of
 • het telefonisch opvolgen van gastgezinnen en personen die vluchten uit Oekraïne.

Wij delen geen persoonsgegevens met derden, behalve waar nodig voor legitieme professionele en zakelijke doeleinden of om in te spelen op uw verzoeken.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee niet de nodige waarborgen zijn afgesproken. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

4. Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Uw gegevens zullen bewaard worden zolang Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/382 van de raad van 4 maart 2022 tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG, en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan, van kracht is.

5. Andere websites

Onze website bevat mogelijk koppelingen of verwijzingen naar andere websites. Dit privacy statement is enkel van toepassing voor onze website. Als u dus wordt doorgestuurd naar andere websites, raden we u aan om het privacybeleid van elke website of onlinedienst die u bezoekt, door te nemen vooraleer u persoonsgegevens verstrekt.

6. Beveiliging van data

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze systemen zijn uitgerust met up-to-date anti-virus software;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; en
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

7. Wat zijn uw rechten?

We willen ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens correct en actueel zijn. U kunt de informatie opvragen die we over u opgeslagen hebben en u mag ons vragen om foutieve informatie aan te passen of te verwijderen. U kunt tevens uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. Indien u deze rechten wilt uitoefenen of een klacht wilt indienen over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens behandelen, kunt u mailen naar steun.oekrainevzw@gmail.com.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord of denkt dat we uw persoonsgegevens niet conform de wet verwerken, kunt u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel contact@apd-gba.be www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

8. Aanpassingen aan dit privacy statement

Ons privacybeleid wordt in de toekomst mogelijk uitgebreid of aangepast. We raden u dan ook aan om dit privacybeleid regelmatig door te nemen. Bij wijzigingen aan deze verklaring zal de datum van meest recente update bovenaan deze pagina worden aangepast. We zullen uw rechten volgens dit privacybeleid niet verminderen zonder uw expliciete toestemming. Alle wijzigingen aan het privacybeleid zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Vragen?
Contacteer ons

Heeft u vragen, suggesties of wilt u meer weten over hoe u kunt helpen? Laat het ons weten via onderstaand formulier. We kijken uit naar uw bericht!

Jekaterina Demidova

Voorzitter

Ad de Wit

Magazijn en Transport